Miljöarbete

Miljöansvarig: Sune Larsson

Brandskyddsansvarig: Sune Larsson

Sortering tillämpas enligt nedan:

Spillvatten /Olja hanteras var för sig i separata behållare för transport till deponi.

Transporter sker genom samlastning i den mån det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Vi arbetar för att vår verksamhet skall ge minsta möjliga påverkan på såväl inre som yttre miljö.

Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet.

Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.